Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP là một địa chỉ trong mạng máy tính - chẳng hạn như Internet dựa trên Giao thức Internet (IP). Nó được gán cho các thiết bị được kết nối với mạng và làm cho các thiết bị được định địa chỉ và có thể truy cập được. Địa chỉ IP có thể chỉ định một người nhận hoặc một nhóm người nhận (phát đa hướng, quảng bá). Ngược lại, một… Đọc tiếp

Vietnamese